Możliwości zabezpieczenia kredytu konsumpcyjnego?

Kredyt konsumpcyjny cieszy się bardzo dużą popularnością wśród klientów. Klienci wybierają ten kredyt bardzo chętnie między innymi ze względu na ograniczone do minimum formalności. Kto może liczyć na jego przyznanie i jakie są zabezpieczenia kredytu konsumpcyjnego?

Wymagane przez bank źródła dochodu

Kredyt konsumpcyjny to jeden z popularniejszych rodzajów kredytów bankowych. O jego przyznaniu banki decyzję podejmują bardzo szybko. Formalności także są ograniczone do minimum. Osoba, która ubiega się o kredyt konsumpcyjny musi jedynie wypełnić wniosek kredytowy, posiadać przy sobie zaświadczenie o uzyskiwaniu stałych dochodów i dowód osobisty. Zaświadczenie o stałych dochodach i ich wysokości jest najczęstszym sposobem zabezpieczania kredytu konsumpcyjnego. Jako źródło tego dochodu banki uznają:

 • wynagrodzenie z umowy o pracę;
 • wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych, czyli umowę o dzieło lub umowę zlecenie;
 • emerytury;
 • renty inwalidzkie;
 • alimenty;
 • renty rodzinne;
 • dochody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawdź również jakie jeszcze dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu.

Inne formy zabezpieczenia kredytu konsumpcyjnego

Jakie inne formy zabezpieczenia kredytu konsumpcyjnego jeszcze istnieją? Oto między innymi:

 • blokada środków na rachunku bankowym – bank otrzymuje od nas pisemne  pełnomocnictwo do zablokowania znajdującej się na rachunku bankowym kwoty. Kredytobiorca traci po udzieleniu pełnomocnictwa możliwość dysponowania tą kwotą;
 • ubezpieczenie kredytu – zabezpiecza interesy obu stron, jeśli z powodów losowych (utrata pracy, problemy zdrowotne) nie będziesz mógł spłacać kredytu, zadłużenie zostanie pokryte przez firmę ubezpieczeniową;
 • poręczenie – zadłużenie przejmie osoba trzecia, która zdecydowała się poręczyć kredyt. Takie rozwiązanie stosujemy zazwyczaj w sytuacji, kiedy kredyt chce zaciągnąć osoba nie mająca odpowiedniej zdolności finansowej;
 • kaucja – zabezpieczenie to polega na wpłaceniu do banku określonej kwoty. Jeśli będzie miał problem ze spłatą kredytu, kaucję przejmie bank.
 • weksel in blanco – ma zabezpieczyć powstałe zadłużenie poprzez wpłatę umówionej kwoty w określonym czasie i miejscu. Kwotę, którą należy wpłacić zawsze wpisuje bank.